Z powodu urlopu w dniach 20-28 lipca wszystkie zakupione książki będą wysyłane po 29 lipca.

Regulamin sklepu internetowego Obieżyświat oficyna wydawnicza

§ 1
Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy Nasze Serce Obieżyświat oficyna wydawnicza, dostępny pod adresem internetowym www.naszeserceobiezyswiat.pl prowadzony jest przez Mirosława Kowalskiego, reprezentującego gabinet lekarski Nasze Serce Obieżyświat oficyna wydawnicza. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5261424552, REGON 012750909
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem.

 

§ 2
Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Pruszkowska 4c m.1a, Warszawa 02-118
2. Adres e-mail Sprzedawcy: owobiezyswiat@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 823 22 12; +48 607 645 363
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 31160014621082728440000001 (Bank Paribas)
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12-20

 

§ 3
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 4
Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta (jako gość).
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny wybranych produktów są podane w Euro i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Klient indywidualny: imię i nazwisko, ulica nr domu/nr lokalu, kod, miasto, kraj, telefon, e-mail; Firma: ulica nr domu/nr lokalu, kod, miasto, kraj, telefon, e-mail. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
3. Klient ma możliwość bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

 

§ 6
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa priorytetowa
b. Paczka pocztowa priorytetowa
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Pruszkowska 4c m.1a Warszawa 02-118……………….
a. Klient płaci za zamówiony Produkt przelewem na konto Sprzedawcy.

 

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym powyżej. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i tych krajów świata, z którymi podpisana jest umowa u ruchu kurierskim. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie po poinformowaniu Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z jego uszkodzenia.

 

§ 10
Reklamacja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych